Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

1.1 Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

1.2 Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

1.3 Driftsinntekter

Driftsinntektene består i hovedsak av fordeling av felleskostnader til datterselskapene. Salget faktureres etter hvert som tjenestene påløper.

1.4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

1.5 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

1.6 Forskning og utvikling

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

1.7 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

1.8 Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

1.9 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

1.10 Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

1.11 Pensjoner

Selskapet har kollektive innskuddsbaserte pensjonsordninger. Dette er ordninger med en sparedel og risikodel med opptjeningsrett. Pensjonspremien utgiftsføres løpende.

Selskapets ytelsesordning som ble lukket i 2005 er pr. 31.12.2015 avviklet med utstedelse av fripoliser. Ytelsesordningen med en pensjonsdekning på cirka 60 % av sluttlønn ved 67 år og full opptjeningstid på 30 år, erstattes med en ny innskuddsordning fra 01.01.2016 gjeldene for alle ansatte i selskapet. Innskuddsordningen inneholder en risikodekning for uførhet. Tidligere risiko-pensjon med fripoliseopptjening er også avsluttet med utstedelse av fripoliser pr. 31.12.2015. Av ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet fortsatt løpende en skattepliktig kollektiv livrenteordning gjeldene for et begrenset antall personer.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) innregnes mot egenkapitalen (OCI). Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Selskapet innregnet alle akkumulerte netto aktuarielle tap og gevinster (estimatavvik) mot egenkapitalen per 1. januar 2010. Dette skjedde ved at selskapet tok i bruk IAS 19 for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser.

Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt avkortningen eller oppgjøret inntreffer.

1.12 Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 Driftsinntekter Note 3 Skattekostnad Note 4 Utsatt skatt

Utsatt skatteforpliktelse/utsatt skattefordel

I tabellen under vises skatteeffekten av de ulike midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Moelven ASA Note 4 Utsatt skatt Tabell N

Note 5 Annen kortisiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av påløpne, ikke forfalte kostnader.

Note 6 Likviditet og gjeld

6.1 Interest-bearing holdings and debt

Moelven ASA Note 6 Likviditet og gjeld Tabell 6.1-6.3 N

Lånene er tatt opp med negativ pantsettelseserklæring, og har vanlige klausuler knyttet til egenkapital, egenkapitalandel og gjeldsgrad.

6.4 - Fremtidig likviditetstilgang

Lang finansiering

Moelven ASA Note 6 Likviditet og gjeld Tabell 6.4 N

Kort finansiering

I tillegg til den langsiktige likviditetstilgangen, har konsernet lånerammer som fornyes hvert år. Disse var per 31.12.2015 på NOK 312 mill. Som følge av normale sesongvariasjoner var konsernets netto rentebærende gjeld på det høyeste i mars 2015, NOK 1 500,9 mill. De langsiktige lånerammene per 31.12.2015 antas å dekke likviditetsbehovet de kommende ett til to år.

Note 7 Finansiell markedsrisiko

Aktiva som det er knyttet finansiell markedsrisiko til består av utlån i valuta til datterselskaper, hovedsakelig i SEK. Valutaeksponeringen blir eliminert gjennom at utlånene finansieres med gjeld i samme valuta. Renterisikoen knyttet til de samme gjelds- og fordringsforhold er redusert ved bruk av renteswapper.

For å bistå datterselskapene i forbindelse med avdekning av risiko vedrørende kjøp og salg i valuta kan det, innenfor rammer definert av styret, tas egne valutaposisjoner som benyttes ved interne vekslinger. Selskapet tar også hånd om prissikring av konsernets forbruk av elektrisk kraft. For den svenske delen av konsernet gjøres dette gjennom handel med finansielle kontrakter på Nasdaq OMX Commodities. Det realiserte sikringsresultatet fordeles på datterselskapene i henhold til forbruket og gir ingen resultateffekt i Moelven Industrier ASA. Verdiendring for urealiserte kontrakter resultatføres i Moelven Industrier ASA.  

Note 8 Garantiansvar

Moelven ASA Note 8 Garantiansvar Tabell N

Selskapet har ingen bundne bankinnskudd. Selskapets kassekredittkonti inngår i konsernets konsernkontosystemer, og selskapet er solidarisk ansvarlig for konsernets samlede trekk. Ansattes skattetrekksmidler er sikret med garantier stillet av ekstern kredittinstitusjon.

Note 9 Finansielle instrumenter

Følgende typer av sikring er benyttet:

Renteswapper
Valutaterminkontrakter
Strukturerte valutaterminforretninger
Terminkontrakter for elektrisk kraft

Moelven ASA Note 9 Finansielle instrumenter Tabell 9.1 N

 

Virkelig verdi av sikringsinstrumenter og sikringsobjekter er fastsatt på følgende måte:

Konsernet har ikke sikringsinstrumenter som ikke omsettes i fungerende markeder. Virkelig verdi er derfor beregnet på grunnlag av observerbare markedspriser på tilsvarende instrumenter.

Oversikt over nominell verdi og varigheten av foretakets sikringer

Moelven ASA Note 9 Finansielle instrumenter Tabell 9.2 N

Note 10 Immaterielle eiendeler

Moelven ASA Note 10 Immaterielle eiendeler Tabell N

Andre immaterielle eiendeler

I 2015 er det aktivert NOK 1,1 mill i immateriell eiendel knyttet til Intranett i Moelven (2,0 mill i 2014) og NOK 0,8 mill (1,3 mill i 2014) i immateriell eiendel knyttet til Moelvens prosjekt med ny www.moelven.com.

Note 11 Varige driftsmidler Note 12 Lønnskostnad og pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse

Moelven ASA Note 12 Lønnskostnad og pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Tabell 12.1 N

Pensjonsordninger

Selskapets ytelsesordning som ble lukket i 2005 er pr. 31.12.2015 avviklet med utstedelse av fripoliser. Ytelsesordningen med en pensjonsdekning på cirka 60 % av sluttlønn ved 67 år og full opptjeningstid på 30 år, erstattes med en ny innskuddsordning fra 01.01.2016 gjeldene for alle ansatte i selskapet. Innskuddsordningen inneholder en risikodekning for uførhet. Tidligere risikopensjon med fripoliseopptjening er også avsluttet med utstedelse av fripoliser pr. 31.12.2015. Av ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet fortsatt løpende en skattepliktig kollektiv livrenteordning gjeldene for et begrenset antall personer.

Usikrede ordninger

Alle forpliktelser knyttet til tidligere AFP-ordninger er opphørt. Gjenværende usikrede ordninger er relatert til andre garanterte pensjonsforpliktelser gjeldene for et begrenset antall personer. Forpliktelsene er beregnet etter IFRS om pensjonskostnader. Det foreligger ingen usikrede pensjonsforpliktelser som ikke er hensyntatt i ovennevnte beregning

Ny AFP-ordning fra 01.01.2011

Den nye AFP-ordningen som gjelder fra 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapene kan regnskapsføre sin proporsjo-nale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser knyttet til ny ordninger dermed ikke balanseført som gjeld.

12.2 – Økonomiske og aktuarielle forutsetninger

Moelven ASA Note 12 Lønnskostnad og pensjonskostnad/pensjonsforpliktelse Tabell 12.2-5 N

Note 13 Aksjer i datterselskaper Note 14 Aksjer og andeler i selskaper Note 15 Investeringer i tilknyttet selskap Note 16 Egenkapital

16.1 - Endring i egenkapital

Moelven ASA Note 16 Egenkapital Tabell 16.1 N

For informasjon angående utviklingen i aksjekapital, aksjonæroversikt, aksjonæravtale og nærstående parter, aksjer eiet av medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen samt av konsernledelsen, erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen samt godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen, se note 27, 28 og 29 i konsernregnskapet.

16.2 - Ytelser til konsernsjef

Moelven ASA Note 16 Egenkapital Tabell 16.2 N

Det er ikke gitt noen lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer i selskapet.

Se note 28 i konsernregnskapet for erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen.

16.3 - Godtgjørelse til revisor

Moelven ASA Note 16 Egenkapital Tabell 16.3 N

Note 17 Transaksjoner med nærstående parter

Moelven ASA Note 17 Transaksjoner med nærstående parter Tabell N

1) Disse er tatt med for å vise totalen. Da beløpene vises i NOK mill er de ikke med som egne linjer per selskap.